slhrende

  Surface / promocija projekta

  Akcijski plan za implementacijo naprednega parka ponovne uporabe


  Projekt Surface, ki poteka v okviru programa Interreg Central  Europe ima pomembno vlogo pri ozaveščanju in vzpostaviti pametnega, bolje rečeno naprednega re-use parka, torej parka ponovne uporabe. Gre za koncept celostne zasnove alternativnih rešitev, ki jih potrebuje družba za spremembo življenjskega stila, ki vodi v odločitve za preprečevanje nastajanja odpadkov za manjšo porabo virov, večjo možnost kreativnega sodelovanja pri popravilih in izdelavi izdelkov na lokalnem nivoju ter možnost nakupa izdelkov po zasnovi krožnega gospodarstva. S projektom SURFACE tako gradimo bolj srečno družbo, ki bo aktivna v zaščiti narave, lastnega zdravja in z lastnim ravnanjem odgvorna prihodnjim generacijam. Projekt SURFACE je projekt gradnje skupne prihodnosti na območju MOL. V projektu Surface sodeluje 11 držav, med njimi Center ponovne uporabe (CPU) kot partner, ki pripravlja akcijski plan za vzpostavitev območja in MOL kot pridruženi partner.


  IZDELKE ZA PONOVNO UPORABO V NAMENSKE RE-USE ZBIRALNE KARTONSKE ŠKATLE
      Na območj Ljubljane smo pri pripravi akcijskega načrta evidentirali deležnike, ki pomembno prispevajo k vzpostavitvi naprednega parka ponovne uporabe. Njihov prispevek je zagotavljanje storitev in izdelkov brez embalaže, izobraževanja, izmenjave izdelkov, ekoloških storitev, trajnostne mobilnosti, nove paradigme odpadkov, platform za izmenjavo izdelkov, popravljalnic, zbirnih mest za prevzem izdelkov v ponovno uporabo in popravila. Ljubljana je zeleno mesto, vezano na zavezo ničelne stopnje odpadkov, zato je to tudi pomembna usmeritev za preoblikovanje življenjskega sloga. Zainteresirane strani prispevajo k razumevanju koncepta kroženja virov, preprečevanja nastajanja odpadkov, ponovne uporabe, izobraževanja in razvoja trajnostne skupnosti ter socialnega podjetništva.

  Na območju MOL je veliko različnih dobaviteljev izdelkov in storitev rabljenih predmetov in možnosti izposoje. CPU omogoča, da občani že v neposredni bližini zbirnih centrov oddajo še uporabne izdelke, da le-ti ne postanejo odpadek. Še uporabne izdelke za ponovno uporabo se lahko odda v namenskih boksih (kartonskih škatlah), ki jih občani dobijo brezplačno v CPU. V CPU pred vhodom v skladišče čakajo preurejene otroške posteljice, v katere se ločeno odloži oblačila in druge izdelke. Imetniki odpadkov dobijo nasvete o ponovni uporabi in preprečevanju nastajanja odpadkov ter praktične nasvete za popravila, kar vodo k zmanjševanju odpadkov. CPU nudi možnost nakupa različnih izdelkov z dodano vrednostjo in tako prispeva k uresničevanju krožnega gospodarstva. Na območju funkconalnega urbanega območja so tako že vzpostavljene možnosti za trajnostni način življenja, kakor tudi dela in preživljanja prostega časa, ki prispeva k trajnostnemu načinu razmišljanja in delovanja. Kot je razvidno iz karte, je evidentiranih 36 prodajaln brez embalaže, 52 servisov oz. popravljanic, 4 enote inkluzivnega (vključujočega) podjetništva, center ponovne uporabe in izobraževalne ustanove za ponovno uporabo, krožno gospodarstvo in preoblikovanje. Pomembno vlogo imajo tudi pristojna ministrstva, ki oblikujejo politiko in pogoje za krožno ravnanje z viri.

  Funkcionalno urbano območje parka za ponovno uporabo prikazuje zainteresirane strani, ki pomembno oblikujejo območje ponovne uporabe. Zato projekt Surface pomembno prispeva k izgradnji družbeno odgovorne skupnosti, ki ponuja trajnostni življenjski slog za celotno skupnost v praksi.

  Funkcionalno območje reuse parka Ljubljana (FUA Ljubljana)

  Legenda

  SIMBOL

  VLOGA

  OPIS

  cpu popravila

  POPRAVILA

  Zemljevid servisnih delavnic, mojstrov popravil. Na tem zemljevidu lahko najdete ponudnike, ki popravljajo, obdelujejo ali obnavljajo vaše najljubše predmete in lokacije, kjer si lahko izposodite ali kupite uporabljene predmete.

  cpu ministrstvo

  MINISTRSTVA

  Krovna ministrstva so pomembni deležniki.

  cpu izobrazevanje

  IZOBRAŽEVANJE

  Na karti najdete pomembne javne zainteresirane strani, kot so javne izobraževalne ustanove in Gospodarska zbornica

  cpu vrecka

  TRGOVINE BREZ EMBALAŽE

  Trgovine brez embalaže, kjer lahko kupite določene izdelke brez embalaže - prinesete svoje ali pa jih je mogoče vrniti. Zemljevid mlekomatov ni vključen.

  cpu reciklaza

  CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI

  Na zemljevidu lahko vidite nov in sodoben center za ravnanje z odpadki

  cpu vkljucujoca druzba

  VKLJUČUJOČA DRUŽBA

  Vključujoča družba in trajnostna prihodnost, kjer se gradi skupnost podjetij, organizacij in posameznikov in kjer se ustvarja vključujočo družbo z ustvarjanjem delovnih mest za vse ter možnost druženja in oblikovanja zavesti trajnostne družbe.

  cpu cpu

  REUSE CENTER

  CPU je neprofitno socialno podjetje. Posebne dejavnosti ponovne uporabe so diagnostične, priprave za ponovno uporabo, popravila, izdelki za recikliranje, izvajanje delavnic za usposabljanje mladih, usposabljanje za ranljive skupine

   


  Kontakt

  CPU d.o.o., SO.P.

  Vrazova 9
  2270 Ormož
  Tel.: +386 31 689 920,
  E-naslov: ormoz@cpu-reuse.com

  Facebook