slhrende

  SA - Pikapolonica / Aktivnosti

  ŽIVA SREČA – PIKAPOLONICA POTEKA NA DALJAVO

  Zaradi omejitev druženja in ukrepov Covid-19 poteka 2. faza III. Modul projekta Pikapolonica v skladu s prilagoditvenim načrtom na daljavo. Na lokaciji Ormož je v skupini še 5 udeležencev, ki še niso prispeti do pozitivnega izhoda.

  Projekt  Živa sreča – Pikapolonica se uvršča med projekte socialne aktivacije in poteka na območju Ptuja in Ormoža, ob sofinanciranju Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter enake možnosti in EU socialmnega sklada. Projekt poteka 30 mesecev, izvajata ga Center ponovne uporabe v Ormožu, na Ptuju pa Ljudska univerza Ptuj. 

  Projekt »Pikapolonica«  prinaša novo dimenzijo v razmišljanju o omejenosti planeta in naravnih zakonih, ki bi jih morali bolj upoštevati pri načrtovanju dejavnosti v prostoru, tako pri zasnovi novih izdelkov kot storitev, pri čemer v reševanje sodobnih družbenih izzivov vključuje dolgotrajno brezposlelne. Izziv, ki ga prikazujemo v projektu je, da se na območju Ormoža in Ptuja nahaja velik naravni park, to so Ormoške lagune in Ptujsko jezero, kje so zaščiteni habitati, kjer izumirajo mnoge rastlinske in živalske vrste, med njimi tudi avtohtona sedempika pikapolonica.

  Izziv je ključna usmeritev obeh območij, to je trajnostni turizem in z njim povezane številne možnosti, kamor bi se lahko vključile osebe ciljne skupine socialne aktivacije. Že v osnovi rešujemo problem te ciljne skupine z njihovo vključenostjo v program, ki omogoča pridobitev socialnih in delovnih kompetenc skozi zagotavljanje dostopnih, raznolikih in kakovostnih programov socialne aktivacije, ki udeležencem zagotavlja celostno obravnavo in rešitev specifičnih težav, ki osebo uvrščajo med prejemnike denarnih socialnih pomoči in jo postavljajo pod prag revščine. Projekt Pikapolonica omogoča vključenost različnih profilov ljudi, z različno stopnjo izobrazbe, z različno motivacijo in različnimi sposobnostmi, željami, pričakovanji in interesi. Vsi produkti in storitve, ki bodo nastali v izvedbenem modulu, ki bo potekal na obeh lokacijah v Ormožu in na Ptuju, bodo pripomogli k dvigu funkcionalnih kompetenc in bodo prispevali k izboljšanju socialne vključenosti udeležencev in k povečanju njihovih zaposlitvenih možnosti. Cilj projekta Pikapolonica je okrepiti socialno vključenost udeležencev, povečanje njihovih zaposlitvenih možnosti, dvig motivacije in krepitev obstoječih ter pridobitev novih socialnih in funkcionalnih kompetenc za učinkovito spopadanje z ovirami, ki tem osebam preprečujejo vstop na trg dela in jih posledično vodijo v socialno izključenost in brezposelnost. 

  Zato je projekt pomemben prispevek ciljnim skupinam, da si pridobijo socialne kompetence, nove delovne spretnosti, znanja in veščine, ki bodo povečale njihovo kakovost življenja in  zaposlitveni potencial na področjih, ki so lahko tržne niše za Slovenijo. Vzgoja pikapolonic za vrtove, njive, torej za vrtičkarje in ekokmete prihodnosti predstavlja učni pristop zavedanja, da v naravi kemizacija povzroča resne težave, ki se jim moramo znati izogniti oz. najdi druge alternative, ki so trajnostne in zato manj dobičkonosne. To je tudi osnovni namen projekta Živa sreča–pikapolonica, ki simbolizira srečo, ki jo bodo v aktivni vključenosti in občutku pomembnosti začitili uporabniki, kar jih bo zaznamovalo k motovaciji  za spremembe načina življenja. Njihovo stanje bomo spremljali tudi po zaključku programa, zato bodo z vključitvijo v program začutili, da jih nekdo potrebuje in da so del družbe, kot pikapolonica del ekosistema.

   

  SOCIALNA AKTIVACIJA Z UPORABO DIGITALNIH KOMPETENC

  Projekt Socialna aktivacija poteka na dveh lokacijah in sicer na Ptuju, kjer je izvajalec LU Ptuj in v ormožu, kjer je izvajalec CPU Ormož.

  Dejstvo je, da je Corona kriza prinesla nenadno potrebo po digitalnih veščinah. Le to pa je povzročilo izzive, iskanje rešitev in deljenje izkušenj in pobud, ki smo jih takoj kot izziv realizirali v CPU. Te pobude zajemajo različne teme, nove povezave, nove skupine v katerih smo tako izvajalci SA, zunanji sodelavco, naši deležniki v ožjem in širšem okolju ter seved naši udeleženci. V nadaljevanju predstavljamo nekaj primerov dobrih praks in pobud, v času izvajanja programa 3. skupine, faze, II. MODUL programa.

  2021 04 pikapolonca 01

   2021 02 seminar 02
   2021 02 seminar 02
  2021 02 seminar 04

  2021 02 seminar 05


  Kontakt

  CPU d.o.o., SO.P.

  Vrazova 9
  2270 Ormož
  Tel.: +386 31 689 920,
  E-naslov: ormoz@cpu-reuse.com

  Facebook