slhrende

  SA - Pikapolonica / Aktivnosti

  Zaključni dogodek programa socialna aktivacija


  2022 09 logoti izjava

  IZJAVA ZA MEDIJE: 31.8.2022

  Zaključni dogodek: 31. avgust 2022, lokacija Grajska kavarniška popravljalnica Ormož

  Programi socialne aktivacije so namenjeni vsem, ki potrebujejo pomoč, podporo in opolnomočenje za približevanje trgu dela

  Projekt Socialna aktivacija, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada, je pilotni projekt Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. V programe socialne aktivacije so se lahko vključile osebe, ki so dolgotrajni prejemniki denarne socialne pomoči, brezposelne osebe, vpisane v evidenco zavoda za zaposlovanje, ali začasno nezaposljive osebe; druge neaktivne osebe, ki ne prejemajo denarne socialne pomoči. CPU Ormož se uvršča med najbolj uspešne izvajalce programa Socialna aktivacija v Sloveniji, kar sicer ne preseneča, saj je prvo socialno podjetje v Slovenijo s številnimi referencami na področju vključevanja ranljiivh skupin in reševanja družbenih problemov na podjetniški način. V celotnem času izvajanja projekta je bilo na obeh lokacijah Ormož in Ptuj  vključenih 150 udeležencev; 69 udeležencev je doseglo pozitivni izhod v obdobju na 28.dan po dejanskem zaključku, torej 46% udeležencev. Statistika kaže, da je bilo na območju Ormoža vključenih 75 udeležencev, od tega jih je 43 doseglo pozitvni izhod, torej 57%. Cilj projekta Pikapolonica je bil okrepiti socialno vključenost udeležencev, povečanje njihovih zaposlitvenih možnosti, dvig motivacije in krepitev obstoječih ter pridobitev novih socialnih in funkcionalnih kompetenc za učinkovito spopadanje z ovirami, ki tem osebam preprečujejo vstop na trg dela in jih posledično vodijo v socialno izključenost in brezposelnost. 

  2022 09 slike 02

  2022 09 slike 02

  Vodilni partner projekta je bil Center ponovne uporabe v Ormožu, na Ptuju pa Ljudska univerza Ptuj.  Na nacionalni ravni pokriva projekt področje  socialne vključenosti in zmanjševanja tveganja revščine. Projekt »Pikapolonica«  prinaša novo dimenzijo v razmišljanju o omejenosti planeta in naravnih zakonih, ki bi jih morali bolj upoštevati pri načrtovanju dejavnosti v prostoru, tako pri zasnovi novih izdelkov kot storitev, pri čemer v reševanje sodobnih družbenih izzivov vključuje dolgotrajno brezposlelne iz območja UE Ormož in Ptuj. Izziv, ki smo ga prikazali v projektu je, da se na projektnem območju nahaja velik potencial za ohranjanje naravega okolja, ki omogoča ekološko pridelavo in učne primere novih poklicev in storitev, kot je vzreja pikapolonic, ekosistemske storitve, kreativno izdelovanje izdelkov po principu krožne rabe virov, ohranjanje tradicije peke in kuhanja, darilni program brez embalaže, 3D tisk čokolade in izdelkov. Izziv je tudi trajnostni in učni turizem in z njim povezane številne možnosti, kamor bi se lahko vključile osebe ciljne skupine socialne aktivacije. CPU kot  socialno podjetje že v osnovi rešuje  problem te ciljne skupine z njihovo vključenostjo v program pa jim le-ta omogoča pridobitev socialnih in delovnih kompetenc skozi zagotavljanje dostopnih, raznolikih in kakovostnih programov socialne aktivacije, ki udeležencem zagotavlja celostno obravnavo in rešitev specifičnih težav, ki osebo uvrščajo med prejemnike denarnih socialnih pomoči in jo postavljajo pod prag revščine. Projekt Pikapolonica omogoča vključenost različnih profilov ljudi, z različno stopnjo izobrazbe, z različno motivacijo in različnimi sposobnostmi, željami, pričakovanji in interesi. Vsi produkti in storitve, ki so nastali v izvedbenem modulu, so pripomogli k dvigu funkcionalnih kompetenc in k izboljšanju socialne vključenosti udeležencev in k povečanju njihovih zaposlitvenih možnosti. Pomembno je, da so se v projekt aktivno vključevali tudi zunanji deležniki, kot so ZRSZ, UD Ormož in UD Ptuj, CSD Spodnje Podravje, Enota Ormož in Enota Ptuj, Zdravstveni dom, Center za krepitev zdravja, CKDZ, Razvojni center Ormož, gasilci, policijska postaja, čebelarji, Knjižnica

  2022 09 slike 01

  2022 09 slike 04

  Ormož, socialno podjetje Botanik in številni delodajalci, javni in zasebni zavodi in organizacije ter podjetja, ki so omogočila udeležencem pridobivanje delovnih in socialnih kompetenc na učni praksi. Nabor udeležencev za vstop v socialno aktivacijo so pripravile enotne vstopne točke (center za socialno delo, urad za delo) in koordinatorka socialne aktivacije, ki je tudi spremljala program. Udeleženci so cenili sprejetost in podporo s strani strokovnih delavcev programa. Pridobivali so na osebni moči, samozavesti, samostojnosti. Veliko udeležencem je socialna aktivacija spremenila življenje na bolje, saj se počutijo koristni in zopet del družbenega okolja. Program SA je za območje UE Ormož  in Ptuj velika popotnica  na poti k novim izzivom reševanja problemov sodobnega časa, saj v ospredje postavlja človeški kapital.

  Dr. Marinka Vovk,  vodja projekta

  Priloga:  PREGLED POZITIVNIH IZHODOV ZA LOKACIJE SA ORMOŽ  + SA PTUJ

  2022 09 tabela01

   
  pdf logoPreberi celoten dokument

  Kontakt

  CPU d.o.o., SO.P.

  Vrazova 9
  2270 Ormož
  Tel.: +386 31 689 920,
  E-naslov: ormoz@cpu-reuse.com

  Facebook