slhrende

  R&R

  PRAVILNIK O RAZISKOVALNIH NAZIVIH

  Direktorica družbe Center ponovne uporabe d.o.o., SO.P. na podlagi Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o raziskovalnih nazivih (Uradni list RS, št. 41/09, 55/11, 80/12, 4/13, 5/17, 31/7 in 7/19 z dne 1. 2. 2019) sprejme

  PRAVILNIK O RAZISKOVALNIH NAZIVIH

  1. člen
  (predmet)

  Ta pravilnik določa pogoje, kvalitativne in kvantitativne kazalnike ter merila in postopek za izvolitev raziskovalcev v raziskovalne nazive v raziskovalnih organizacijah (v nadaljnjem besedilu: RO), spremljanje in nadziranje izpolnjevanja pogojev za izvolitev raziskovalcev v raziskovalni naziv.

  2. člen
  (nevtralna slovnična oblika)

  V pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

  3. člen
  (raziskovalni nazivi)

  Ta pravilnik določa naslednje raziskovalne nazive:
  Razvojni nazivi:
  • razvijalec (21),
  • višji razvijalec (22),
  • samostojni razvijalec (23),
  • razvojni sodelavec (24),
  • višji razvojni sodelavec (25),
  • razvojni svetnik (26).
  Razvojni naziv se dodeli raziskovalcem, ki vodijo ali izvajajo predvsem razvojne projekte ter izpolnjujejo pogoje za razvojni naziv.

  4. člen
  (pogoji)

  Pogoji so določeni s kvalitativnimi in kvantitativnimi kazalniki. Za izvolitev v razvojni naziv morajo biti izpolnjeni kvalitativni kazalniki raziskovalca in kvantitativni kazalniki znanstvene in strokovne uspešnosti raziskovalca, določeni s tem pravilnikom. Raziskovalno razvojno delovanje obsega razvoj novih izdelkov, razvoj novih tehnologij in prenos raziskovalnih dosežkov v industrijo.

  rr pravilnik

  pdf logo Preberi celoten dokument
  pdf logo Vpis v evidenco raziskovalnih organizacij  ARRS

   

   


  Kontakt

  CPU d.o.o., SO.P.

  Vrazova 9
  2270 Ormož
  Tel.: +386 31 689 920,
  E-naslov: ormoz@cpu-reuse.com

  Facebook