R&R

  Partnerji

  logo EU ESSlogo RS mddsz

  Na podlagi 2. odstavka 28. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, 96/2002, 115/2005, 22/2006-UPB1, 61/2006-ZDru-1, 112/2007, 9/2011, 57/2012-ZPOP-1A), sprejema direktorica družbe Center ponovne uporabe d.o.o., SO.P.  sprejela naslednji

  PRAVILNIK O RAZISKOVALNIH NAZIVIH

  1. SPLOŠNE DOLOČBE
  1. člen

  (predmet)

  Ta pravilnik določa pogoje, kvalitativne in kvantitativne kazalce ter merila in postopek za izvolitev raziskovalcev v raziskovalne nazive v družbi  Center ponovne uporabe d.o.o., SO.P.  (v nadaljnjem besedilu: CPU d.o.o.) ter spremljanje in nadziranje izpolnjevanja pogojev za izvolitev raziskovalcev v raziskovalni naziv.

  1. člen

  (nevtralna slovnična oblika)

  V pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

  1. člen

  (pomen izrazov)

  V tem pravilniku imajo posamezni izrazi naslednji pomen:

  • raziskovalna organizacija je pravna oseba javnega ali zasebnega prava, ki izpolnjuje zakonske pogoje za izvajanje raziskovalne in razvojne dejavnosti;
  • raziskovalec oziroma raziskovalka (v nadaljnjem besedilu: raziskovalec) je fizična oseba, ki opravlja raziskovalno ali razvojno dejavnost;
  • SICRIS je informacijski sistem raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji (SI je okrajšava za Republiko Slovenijo, CRIS je akronim za uveljavljen angleški izraz Current Research Information System), ki ga razvijata in vzdržujeta Institut informacijskih znanosti (v nadaljnjem besedili: IZUM) in agencija. SICRIS vključuje podatkovne baze o RO, raziskovalnih skupinah, raziskovalcih, raziskovalnih programih in projektih ter kvantitativne vidike raziskovalne dejavnosti, ki se uporabljajo izključno pri merjenju vstopnih pogojev za sodelovanje na razpisih in pozivih, razen v primerih, ki jih ta pravilnik posebej določa. SICRIS je podatkovno povezan s sistemom COBISS.SI;
  • COBISS.SI je knjižnični informacijski sistem in predstavlja organizacijski model povezovanja knjižnic v nacionalni knjižnični informacijski sistem z vzajemno katalogizacijo, vzajemno bibliografsko-kataložno bazo podatkov (COBIB) in lokalnimi bazami podatkov sodelujočih knjižnic, bazo podatkov o knjižnicah (COLIB), normativno bazo podatkov (CONOR), itd. COBISS.SI med drugim vsebuje tudi centraliziran in standardiziran sistem bibliografije slovenskih raziskovalcev;
  • znanstvena uspešnost se v sistemu SICRIS izraža kvantitativno s točkovanjem znanstvenih del (znanstveni članki, znanstvene monografske publikacije in drugi dokumentirani dosežki, samostojni znanstveni sestavki, poglavja v monografskih publikacijah in znanstveni prispevki na konferencah, objavljenih v zbornikih recenziranih znanstvenih prispevkov;
  • strokovna uspešnost se v sistemu SICRIS izraža kvantitativno s točkovanjem strokovnih del (članki in drugi sestavni deli, monografije in druga zaključena dela, izvedena dela (dogodki) in sekundarno avtorstvo).
  1. RAZISKOVALNI NAZIVI
  1. člen

  (raziskovalni nazivi)

  Ta pravilnik določa izmed raziskovalnih nazivov t.i. razvojne nazive:

  •  razvijalec (21);
  •  višji razvijalec (22);
  •  samostojni razvijalec (23);
  •  razvojni sodelavec (24);
  •  višji razvojni sodelavec (25);
  •  razvojni svetnik (26).

  Šifrant raziskovalnih nazivov je priloga tega pravilnika.

  Razvojni naziv se dodeli raziskovalcem, ki vodijo ali izvajajo predvsem razvojne projekte ter izpolnjujejo pogoje za razvojni naziv.

  pdf logo Preberi celoten dokument

   


  Kontakt

  CPU d.o.o., SO.P.

  Vrazova 9
  2270 Ormož
  Tel.: +386 31 689 920,
  E-naslov: ormoz@cpu-reuse.com

  Facebook

  Prevod / Jezik

  slhrenfrdeit