slhrende

  Projekt Nebo in zemlja

  evropski sklad regionalni razvoj

  logo las ormoz

   

  Akronim operacije: NEBO IN ZEMLJA

  Prijavitelj: Z-Eniac

  Partner 1: Radio Prlek

  Partner 2: Center ponovne uporabe

  Kratek opis oz. povzetek operacije
  Izvajanje operacije »NEBO IN ZEMLJA« se uvršča v tematsko področje Varstvo okolja in ohranjanje narave, cilj 3.2. Spodbujanje aktivnosti ozaveščenosti o pomenu varovanja okolja in prilaganje na podnebne spremembe. Operacija poteka v eni fazi, prispevala bo k izboljšanju kakovosti življenja s prilagajanjem podnebnim spremembam, ki so postale dejstvo in so prisotne tudi na območju LAS UE Ormož. V projektu NEBO IN ZEMLJA smo izpostavili tri ključna področja, ki so pomembna za razumevanje občanov na območju LAS za spremembo obstoječega načina življenja v bolj trajnostnega. Operacija poteka od 1.5.2021, zaključi se 30.10.2021. Vodilni partner je Z-Eniac SO.P., partner 1 Zavod za informiranje Ormož in partner 2 Center ponovne uporabe. . V DS3 bo izveden in nadgrajen program izobraževanja in usposabljanja, DS4 bo vodilni partner vzpostavil povsem novo storitev za preprečevanje nastajanja odpadkov iz skupine električni in elektronski izdelki (EEO). V DS5 bo prikazan način uporabe elektro vozila ter poglavitni ukrepi za spodbujanje uporabe električnih vozil. V DS6 bo partner 1 izvedel ozaveščevalno kampanjo, o možnosti zmanjševanja izpustov TGP, ki jih povzroča pridelava in uporaba rdečega mesa.

  Cilji operacije

  Spodbujanje aktivnosti ozaveščenosti o pomenu varovanja okolja in prilaganje na podnebne spremembe, vzpostavitev inovativnega partnerstva med javnim in zasebnim sektorjem, ki imajo pomembno vlogo pri preventivnih dejavnostih na področju ozaveščanja, izboljšanje kakovosti življenja ranljive skupine.

  Aktivnosti

  Prijavitelj:

  DS1: KOORDINACIJA IN VODENJE operacije vključuje načrtovanje, organiziranje in izvedbo delovnih sestankov, spremljanje napredka operacije, spremljanje doseganja ciljev in kazalnikov, ukrepanje v primeru odstopanj od planiranih ciljev.
  DS 2: PROMOCIJA IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI
  Aktivnosti vključujejo pripravo gradiv, informiranje o projektu na družbenih omrežjih, priprava vsebinskih sklopov za sprotno informiranje na spletni strani in priprava gradiv za medije. Izvedeni bosta začetna in zaključna novinarska konferenca.
  DS4: DEMONSTRACIJSKI PRIKAZ PREPREČEVANJA NASTAJANJA EE ODPADKOV z namenom preprečevanja nastajanja odpadka zaradi posledičnih okvar.
  DS5: TRAJNOSTNA MOBILNOST – Podnebna pot Spodbujanje uporabe električnih vozil je le eden od ukrepov za trajnostno mobilnost, pri čemer se prvenstveno osredotoča na zmanjševanje emisij TPG, onesnaževal zraka in porabe energije obstoječih vozil. Izvaja se od 1.5.2021-15.10.2021 (VSI DELOVNI SKLOPI PRIJAVITELJA)

  Partner 1: ZAVOD ZA INFORMIRANJE RADIO PRLEK

  DS6: OZAVEŠČEVALNA KAMPANJA – BREZMESNI PONEDELJEK. Ozaveščevalna kampanja se bo izvajala vsak ponedeljek z namenom povečanega osveščanja o možnosti zmanjševanja izpustov TGP, ki jih povzroča pridelava in uporaba rdečega mesa. Zato bo potekala kampanja »BREZMESNI PONEDELJEK« v skladu s potrebnimi spremembami v strukturi kmetijske pridelave v prid zmanjšanja toplogrednih plinov  in spremembe vedenjskih vzorcev za zmanjševanje okolja. V ta namen bodo vsak ponedeljek izvedene aktivnosti ozaveščanja  - s prepričljivimi podatki o pomenu zmanjševanja TGP tudi s spremembo načina prehranjevanja.

  Izvaja se od 1.5.2021-15.10.2021

  Partner 2: CPU ORMOŽ

  DS3: IZVEDBA PROGRAMA IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA ZA MANJ TGP - izvedel  in nadgradil bo program izobraževanja in usposabljanja, pri čemer bomo krepili znanja o vplivih podnebnih sprememb in načinih prilagajanja podnebnim spremembam na območju LAS UE ORMOŽ. Program vključuje različne ciljne skupine in prispeva k obvladovanju podnebnih sprememb, ki so realnost in teh znanj kronično primanjkuje. Program se bo izvajal po predpisanih sklopih tako, da bodo potekale aktivnosti v obliki praktičnih simulacijskih prikazov na način dosega širše skupnosti. Posamezne aktivnosti bodo potekala na celotnem območju LAS UE Ormož.

  Vsak sklop je razdeljen na več aktivnosti, zato bo vsak sklop izveden v 3 korakih:

  Izvedbeno bo skupaj izvajanih 12 simulacijskih- praktičnih prikazov, ki bodo potekali fazno.

  Način spremljanja bo potekal z merjenjem obiska udeležencev, pri čemer bodo aktivnosti prikaza potekale v manjših skupinah, zato načrtujemo vsak mesec 1 teden izvajanja

  Izvaja se od 1.5.2021-15.10.2021

  Ciljne skupine

  Neposredna ciljna skupina:  splošna javnost na območju LAS UE Ormož Posredna ciljna skupina: starejši, brezposelni, invalidi, mladi, ženske  bo vključena z izvajanjem DS4. ki se v izvedbi na domu izvaja izključno za to ciljno skupino.

  Kazalniki učinkov in rezultatov operacij za ESRR

  Naziv operacije: NEBO IN ZEMLJA

  Naziv prijavitelja: Z-ENIAC so.p.

  Kazalniki učinka

  Izberite vse ustrezne kazalnike za predmetno operacijo in vpišite začetno ter načrtovano vrednost in ki bodo skladni s točko 2.8 Kazalniki opercije vloge LAS.
  V primeru, da kazalnik za vašo operacijo ni relevanten, označite v stolpcu »Ni relevantno«.
  Če želita dodati še svoj kazalnik, ga vnesite pod Drugi vaš kazalnik (naziv, enoto, vrednosti).

   2021 06 kazalniki

  Kazalniki rezultata

  Kazalniki pod zap. št. 1 do 3 so kazalniki, ki morajo biti skladni s Operativnim programom, ostali kazalniki morajo biti skladni s SLR in s točko 2.8 Kazalniki opercije vloge LAS.

  Izberite vse ustrezne kazalnike za predmetno operacijo in vpišite začetno in načrtovano vrednost.

  V primeru, da kazalnik za vašo operacijo ni relevanten, to označite v stolpcu »Ni relevantno«.

  2021 06 kazalniki 02

   

   

   


  Kontakt

  CPU d.o.o., SO.P.

  Vrazova 9
  2270 Ormož
  Tel.: +386 31 689 920,
  E-naslov: ormoz@cpu-reuse.com

  Facebook