slhrende

  Električna in elektronska oprema

  Električna in elektronska oprema je oprema, ki za svoje pravilno delovanje potrebuje električni tok ali elektromagnetno polje. Tovrstna odpadna oprema je zaradi svoje specifične sestave posebne vrste odpadek, ki ga je potrebno po koncu uporabne dobe ločeno oddati na pravo mesto. To nam pove že znak prečrtan smetnjak, ki mora biti neizbrisljivo natisnjen na električni in elektronski opremi ali vsaj na njeni embalaži, če zaradi majhnosti to ni možno natisniti na sam izdelek. Prav tako nekatere vrste OEEO predstavljajo nevaren odpadek, ki ob nepravilnem ravnanju povzročajo škodo tako okolju kot ljudem.

  OEEO je eden od najhitreje rastočih vrst odpadkov na svetu. Zato je pravilno, da se ravnanje s tovrstnimi odpadki sistemsko rešuje in da se določajo cilji zbiranja OEEO in obdelave na ravni EU

  Vlada RS  bo sprejela Sklep o določitvi deležev odpadne električne in elektronske opreme, za katere bodo morali proizvajalci električne in elektronske opreme za leto 2021 zagotoviti zbiranje in obdelavo odpadne električne in elektronske opreme.

  Skupni deleži nastale in zbrane OEEO, za katero morajo nosilci skupnih načrtov ravnanja z OEEO za leto 2021 izpolniti obveznost zagotovitve zbiranje in obdelave so naslednji: Interseroh 11,71 %, Recikel 9,22 %, Slopak 8,86 %, Trigana 7,39 % in Zeos 62,82 %.

  V skladu z Uredbo o odpadni električni in elektronski opremi mora proizvajalec električne in elektronske opreme na svoje stroške zagotavljati zbiranje in obdelavo vse zbrane odpadne električne in elektronske opreme. Proizvajalec lahko navedeno obveznost izpolnjuje samostojno ali skupaj z drugimi proizvajalci, tako da pristopi k izvajanju skupnega načrta ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo, s katerim nosilec skupnega načrta v njihovem imenu zagotavlja izpolnjevanje njihove obveznosti iz uredbe.

  Proizvajalec mora zbiranje in obdelavo odpadne električne in elektronske opreme zagotoviti za delež zbrane odpadne opreme, ki je enak njegovemu deležu električne in elektronske opreme, izraženemu v odstotkih, v skupni količini električne in elektronske opreme, ki je bila v Republiki Sloveniji dana na trg v posameznem koledarskem letu, izraženi v odstotkih, in se določi na podlagi te uredbe.

  Zaveze in projekcije emisij v bodoče

  https://www.climatehub.si/podnebne-spremembe/podnebne-spremembe-v-sloveniji/tgp-emisije-in-prehod-v-podnebno-nevtralnost/


  Kontakt

  CPU d.o.o., SO.P.

  Vrazova 9
  2270 Ormož
  Tel.: +386 31 689 920,
  E-naslov: ormoz@cpu-reuse.com

  Facebook