slhrende

  Aktualno

  NAGRADNA IGRA

  PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

  1. Organizator nagradne igre

  Organizator nagradne igre (v nadaljevanju »nagradna igra«) je podjetje CPU, d.o.o., so.p., Vrazova ulica 9, 2270 Ormož DŠ: SI76950972 (v nadaljevanju » CPU« oz. organizator).

  1. Namen nagradne igre

  Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke CPU, ozaveščanje o zmanjševanju odpadkov in nujnosti ponovne uprabe, izvajanje trženjskega komuniciranja ter promocija dejavnosti organizatorja, in sicer na področju Republike Slovenije.

  1. Trajanje nagradne igre

  Trajanje nagradne igre je označeno v objavi na FB stran Center ponovne uproabe, torej na omrežju FB, kjer nagradna igra tudi poteka.

  1. Sodelovanje v nagradni igri

  S 25. 5. 2018 je prišla v uporabo nova Splošna uredba o varstvu podatkov, ki posameznikom zagotavlja več nadzora nad lastnimi osebnimi podatki. S tem namenom smo v CPU vzpostavili nov način sodelovanja v nagradnih igrah, ki jih organiziramo na omrežju Facebook.

  Postopek je sledeč. Ob vsaki nagradni igri vas bomo seznanili z namenom in obsegom zbiranja osebnih podatkov. Posameznik, ki bi rad sodeloval v nagradni igri in se strinja z namenom in obsegom zbiranja osebnih podatkov, ob odgovoru na nagradno vprašanje v komentarju pripiše besedo: #privolitev ali #privoljujem oz. z drugimi besedami na nedvoumen način izrazite privolitev ter odgovor na zastavljeno vprašanje. Na ta način izrazite svojo privolitev z namenom in obsegom obdelave vaših osebnih podatkov in sodelujete v nagradni igri.

  Komentarji brez navedbe besede #privolitev ali #privoljujem. sodelujem oz. iz katerih ne bo mogoče na nedvoumen način razbrati privolitve, ne bodo sodelovali v žrebanju za nagradno igro.

  V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 18 let.

  Nakup ni pogoj za sodelovanje.

  V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati osebam, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre oz. v z njim povezanih družbah, njihovim ožjim družinskim članom. Navedeni bodo iz nagradne igre izključeni s strani organizatorja.

  1. Preklic sodelovanja v nagradni igri

  Sodelujoči lahko kadarkoli do zaključka nagradne igre prekliče sodelovanje in dano privolitev na način, da pošlje zahtevek o preklicu na e-poštni naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri, organizator pa nemudoma zagotovi izbris njegovih osebnih podatkov.

  1. Potek nagradne igre

  V nagradni igri udeleženec sodeluje na način, da v skladu s temi pravili pod objavo nagradne igre na Facebook strani Center ponovne uporabe odgovori na zastavljeno vprašanje in poda svojo privolitev, s katero sprejema te splošne pogoje.

  Posamezen udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje enkrat. Večkratno sodelovanje se bo upoštevalo samo kot enkratno.

  1. Izbor nagrajencev

  Komisija organizatorja bo med tistimi sodelujočimi, ki bodo v nagradni igri sodelovali v skladu s temi pravili in pravilno odgovorili oz. v primeru, da nihče ne bo pravilno odgovoril, med tistimi, ki se bodo najbolj približali pravilnemu odgovoru, v roku pet (5) delovnih dni po zaključku izžrebala tri (3) nagrajence. Komisija, ki jo sestavljajo trije člani, bo žreb nagrajencev izvedla v prostorih organizatorja. Izbor ne bo javen.

  Zapisnik o nagrajencu/ih z njihovimi osebnimi podatki bo podpisan s strani vseh članov komisije in izpisan v enem izvodu ter se bo hranil na sedežu organizatorja eno leto od zapisa.

  1. Nagrade

  Organizator bo v nagradni igri podelil eno nagrado.

  Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Nagrade niso prenosljive na tretje osebe.

  1. Obveščanje in prevzem nagrad

  Nagrajenci bodo o izboru obveščeni najpozneje v roku petih (5) delovnih dni po zaključku nagradne igre z objavo organizatorja na družabnem omrežju Facebook pod objavo nagrade igre s pozivom nagrajencem, naj mu v zasebno sporočilo (MSG) ali preko e-pošte pošljejo sporočilo s svojim naslovom, kamor jim bo organizator poslal nadaljnja navodila za prevzem nagrade.

  Za prevzem nagrade bo nagrajenec organizatorju predložil dokazilo o tem, da je starejši od 18 let.

  V primeru, da se nagrajenec v roku petih (5) delovnih dni od objave nagrajencev organizatorju ne bo odzval, se bo štelo, da umika svojo udeležbo v nagradni igri in se hkrati odpoveduje pravici do nagrade.

  Po prejemu podatkov podatkov, navedenih v 1. odstavku tega člena, bo organizator nagrajenca obvestil o načinu prevzema nagrade. Organizator ne prevzema morebitnih stroškov, ki bi nastali s prevzemom nagrade in ne prevzema odgovornosti za morebitno poškodovanje nagrade ob transportu po pošti.

  Nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka ter uporabniškega imena na Facebooku.

  1. Obdavčitev nagrad

  Nagrade v tej nagradni igri niso predmet obdavčitve.

  1. Varovanje osebnih podatkov

  Nagradna igra ni na nikakršen način povezana, sponzorirana, podprta ali organizirana s strani podjetja Facebook Ireland, Ltd. Vsi podatki in informacije, ki so zahtevani kot pogoj za udeležbo v nagradni igri, bodo posredovani organizatorju, nikakor pa ne podjetju Facebook Ireland, Ltd. Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator. Za vsa vprašanja v zvezi z nagradno igro se obrnite na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

  Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov s sodelovanjem v nagradni igri dovoljuje, da organizator zbira in obdeluje njegove osebne podatke za namene:

  - izvedbe nagradne igre skladno s temi splošnimi pogoji;

  - obveščanja nagrajencev v skladu s temi pogoji;

  - objave nagrajencev skladno s temi splošnimi pogoji;

  - podelitve nagrad.

  Upravljavec bo pridobljene podatke varoval v skladu z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. Upravljavec bo elektronske naslove trajno izbrisal v roku treh mesecev po zaključku nagradne igre.

  Sodelujoči ima pravico zahtevati popravek, izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave. Sodelujoči lahko poda ugovor na obdelavo osebnih podatkov, priznava pa se mu tudi pravica do prenosljivosti podatkov. V zvezi z obdelavo osebnih podatkov ima sodelujoči pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, v primeru suma kršitve pravic sodelujočega oziroma v primeru suma kršitve določb Splošne uredbe EU o varstvu podatkov ter Zakona o varstvu osebnih podatkov.

  Sodelujoči lahko v primeru vprašanj o obdelavi osebnih podatkov kontaktira pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov pri upravljavcu na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

  1. Odgovornost

  Sodelujoči sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri ali kot posledico koriščenja nagrade.

  Organizator prav tako ni odgovoren, če je strežnik nedosegljiv, razen če je to mogoče pripisati skrajno malomarnim ali namernim dejanjem, ki jih je dolžan organizator zastopati. Poleg tega organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, na katere nima vpliva (kot npr. izpadi omrežja ali električne energije).

  Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani (npr. višja sila), pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradne igre, brez kakršnih koli obveznosti do sodelujočih, ne dokonča oziroma jo odpove ali prekine. O tem morajo obvestiti sodelujoče preko omrežja Facebook in če je to potrebno, tudi na druge načine. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

  1. Izključitev iz nagradne igre

  V primeru kršitve navedenih pravil nagradne igre si organizator pridržuje pravico, da izključi kršitelje iz nagradne igre brez predhodnega opozorila.

  Izključene bodo tudi osebe, ki bodo pri sodelovanju v nagradni igri uporabljale nezakonite pripomočke (npr. hackertools, viruse, Trojance itd.) ali si drugače pridobivale koristi s pomočjo manipulacije (npr. ena fizična oseba z več profili).

  Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti) so lahko izključene iz nagradne igre, za kršitev pa se šteje tudi sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in predvsem preko profesionalne službe z nagradnimi igrami.

  1. Reševanje sporov

  Vse pritožbe v zvezi z nagradno igro rešuje organizator. Organizator se zavezuje, da bo utemeljene pritožbe odpravil v najkrajšem možnem času in o tem obvestil pritožnika. Za vse morebitne spore, v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, je pristojno sodišče v Ormožu.

  1. Končne določbe

  S podajo privolitve k sodelovanju v nagradni igri udeleženci sprejemajo vsa navedena pravila in splošne pogoje nagradne igre, ki so objavljeni na Facebook strani ''Center ponovne uporabe" in stopijo v veljavo z dnem pričetka nagradne igre. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh pravil in splošnih pogojev ter se zavezuje, da bo vsako spremembo oz. dopolnitev objavil na Facebook strani ''Center ponovne uporabe''.

  V Oromožu, 03.05.2020


  Kontakt

  CPU d.o.o., SO.P.

  Vrazova 9
  2270 Ormož
  Tel.: +386 31 689 920,
  E-naslov: ormoz@cpu-reuse.com

  Facebook